Menu
Tablet menu

Konkurs na opracowanie przedmiotów artystycznych składających się na nową, stałą ekspozycję w Muzeum Sztuk Użytkowych

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plastycznej obiektów, przedmiotów artystycznych składających się na nową, stałą ekspozycję w Muzeum Sztuk Użytkowych będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, uwzględniającej założenia Organizatora Konkursu, w oparciu o materiały zawarte w załącznikach merytorycznych

 

Numer ogłoszenia: 165142 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8568132, faks 061 8515898.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: AZ-2-K-2015 konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej obiektów, przedmiotów artystycznych składających się na nową, stałą ekspozycję w Muzeum Sztuk Użytkowych będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plastycznej obiektów, przedmiotów artystycznych składających się na nową, stałą ekspozycję w Muzeum Sztuk Użytkowych będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, uwzględniającej założenia Organizatora Konkursu, w oparciu o materiały zawarte w załącznikach merytorycznych (opis przedmiotu konkursu i 7 załączników do opisu) do Regulaminu..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

92.31.20.00 - Usługi artystyczne
79.82.25.00 - Usługi projektów graficznych

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 4.Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą Wnioski oraz nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art.22. ust.1pkt 1-4 ustawy Pzp dotyczące:

  4.1 posiadania wiedzy i doświadczenia -
  Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, gdy
  Uczestnik wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosku - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden raz należycie wykonał (zrealizował) wystawę stałą lub czasową w muzeum lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem albo wykonał (zrealizował) artystyczne fragmenty, elementy tejże wystawy.

  Ocena spełniania powyższego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dokonana
  zostanie w oparciu o wykaz zrealizowanych usług (zał.2 do Regulaminu)

  5. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Innowacyjny i twórczy charakter pracy konkursowej - 30
 • 2. Funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań - 30
 • 3. ZgZgodność z założeniami aranżacyjnymi zaproponowanymi przez Zamawiającego - 15
 • 4. Walory estetyczne - 25

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 14.07.2015, godzina 11:00.
 • Miejsce: 1. strona Zamawiającego: bip.mnp.art.pl
  2. Uczestnik może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o przekazanie Regulaminu- Zamawiający w ciągu 5 dni od zgłoszenia.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 14.07.2015, godzina 11:00.
 • Miejsce: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  al. Marcinkowskiego 9
  61-745 Poznań
  sekretariat.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: Uczestnicy zakwalifikowani składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej w terminie do 20.08.2015 r. do godz.11.00.
 • Miejsce: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  al. Marcinkowskiego 9
  61-745 Poznań
  sekretariat.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: 1. W konkursie przewidziana jest pierwsza, główna nagroda - zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na twórczym wykonaniu obiektów określonych w cz.XI Regulaminu.

2. Główną nagrodę zdobędzie autor pracy, która otrzyma największą ilość punktów przyznanych przez Sąd konkursowy

3. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu - nie przyznania I nagrody w przypadku, gdy żadna ze złożonych prac konkursowych nie uzyska podczas oceny minimum 60 punktów.

źródło: http://bip.mnp.art.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi

Ostatnio zmieniany
Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę
« Listopad 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 1. Nowe
 2. Komentarze
Podpórki i wsporniki pod półki
Przechowywanie w łazience
Kolekcja VAL marki Laufen
Lampa IKEA z prestiżową nagrodą Red Dot 2015
Łazienka w stylu retro
50 lat Cangini&Tucci
Schody bez balustrad i poręczy
Nietypowe blaty kuchenne
Dobry wzór 2014
Ceramika Cationo - laureat Red Dot Award 2014
Eva Minge projektuje wyposażenie łazienki
 • 1
 • 2
Biurko SMATR

Biurko SMATR

środa, 08 lipiec 2015

VOX laureatem IF DESIGN AWARD

VOX laureatem IF DESIGN AWARD

środa, 11 marzec 2015

 • 1
 • 2
Meble ogrodowe

Meble ogrodowe

czwartek, 07 czerwiec 2018

Krzesła Chat

Krzesła Chat

wtorek, 07 lipiec 2015

Szukaj

 • 1
 • 2
Dom z bali

Dom z bali

czwartek, 07 czerwiec 2018

Ukryte życie wody

Ukryte życie wody

środa, 21 marzec 2018

Podpórki i wsporniki pod półki

Podpórki i wsporniki pod półki

wtorek, 31 lipiec 2018

Dobre strony www

Login or Register